Posao u Solfinsu

SolidWorks Simulation

Statika (naponi, dilatacije, stepen sigurnosti...), zamor materijala (radni vek proizvoda), stabilnost i izvijanje, višekriterijumska optimizacija, termički fenomeni (kondukcija, konvekcija, zračenje), nelinearna analiza, dinamička analiza (dinamički odziv sistema, vibracije, naponi), proračun rešetkastih konstrukcija, kompozitnih materijala...

 

Vibracije

SolidWorks Simulation pomaže projektantima da sagledaju štetni uticaj vibracija na njihove proizvode u ranim fazama razvoja proizvoda. SolidWorks omogućava da se predvide rezonanca, pojava zamora i izbor najboljeg načina za povezivanje delova u sklopu koji je sa druge strane naotpoiji na udaa opterećenja i vibracije.

SolidWorks daje potpunu sliku vibracija kroz frekventnu i dinamičku analizu kako bi se osigurao ispravna funkcija proizvoda i njihov bezbedan rad.

Vibracije mogu značajno da utiču na rad proizvoda, skrate njihov životni vek i dovedu do katastrofalnih otkaza. Efekat vibracija koje su nestacionae i vremenski promenljive je veoma teško predvideti:

  1. Vibraciona opterećenja mogu da pobude dinamičku reakciju ili odziv konstrukcije, što se rezultuje kroz pojavu visokih dinamičkih napona.
  1.   ignorisanje dinamičkih napona može da nas dovede do lažne pretpostavke da naša konstrukcija ima veći stepen siguosti, nego što je to u realnosti!

Frekventna analiza

Za mnoge primene određivanje sopstvene učestanosti konstrukcija je veoma važno. SolidWorks Simulation to može da uradi bez ili uključujući granične uslove i opterećenja koja deluju na sistem. Pročitajte članak o svakodnevnoj primeni frekventne analize u kompaniji Telsonic iz Kaća.

Svaka konstrukcija ili geometrijsko telo ima svoje sopstvene učestanosti koje su njegova geometrijska karakteristika . Na svakoj od tih frekvencija telo vibrira (rezonuje) sa karakterističnim oblikom (modom oscilovanja). Razumevanje vibracija i radnih uslova kojima će naša konstrukcija biti izložena mogu nam pomoći da predvidimo blizinu radnih ili pobudnih vibracija i njihov odnos sa sopstvenim frekvencijama. Ako su te vrednosti blizu jedna drugoj, onda postoji opasnost od pojave samopobudnih vibracija ili rezonance, što lako može dovesti do otkaza konstrukcije.

Da bi se odvojile sopstvene frekvencije od radnih moguće je preduzeti sledeće preventivne mere:

  1. Promena geometrije (otvori, ukrućenja, rebra...)
  1. Promena materijala (rezonantne frekvencije su direktno proporcionalne Jangovom modulu elastičnosti)
  1. Dodati prigušnice i amortizere
  1. Redefinisati raspored masa, kroz drugačiji raspored elemenata konstrukcije (motori, rezervoari, noseća konstrukcija...)

Dinamička analiza

Ova analiza kombinuje frekvenciju, udaa opterećenja i simulaciju pada proizvoda. Glavna nepoznata veličina u dinamičkoj analizi su pomeranja u funkciji vremena. Kada je ta zavisnost poznata iz nje lako računamo napone, brzine, ubrzanja i modove oscilovanja.

Glavni izlaz iz dinamičke analize je dinamički odziv konstrukcije, koji definiše šta se zaista dešava kada vibracije deluju na našu konstrukciju, uzimajući u obzir granične uslove, opterećenja i prigušenja koja karakterišu konstrukciju.

Dinamička analiza može biti lineaa i nelineaa. U nelineaoj analizi računa se polje pomeranja svih tačaka konstrukcije u svakom vremenskom inkrementu, usled opterećenja i početnih brzina. Iz ovog polja izračunavaju se nelineai naponi, relativne deformacije, brzine i ubrzanja u svim tačkama konstrukcije.

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.