Posao u Solfinsu

SolidWorks Simulation

Statika (naponi, dilatacije, stepen sigurnosti...), zamor materijala (radni vek proizvoda), stabilnost i izvijanje, višekriterijumska optimizacija, termički fenomeni (kondukcija, konvekcija, zračenje), nelinearna analiza, dinamička analiza (dinamički odziv sistema, vibracije, naponi), proračun rešetkastih konstrukcija, kompozitnih materijala...

 

Termalna analiza - simulacija transfera toplote

Koristi se da bi se osigurala ispravna funkcija svih delova u u proizvodima koji funkcionišu u uslovima povišenih temperatura.Termalna analiza izračunava temperature i transfer toplote između i unutar samih delova konstrukcije. Ovo je veoma značajno, obzirom da mnogi proizvodi i materijali imaju temperatuo zavisna svojstva. Siguost u radu je takođe veoma bitna, jer ako se delovi u radu preterano greju, možda ćemo u konstrukciji morati da postavimo zaštitu ili izolacioni sloj.

Transfer toplote kroz same delove može da bude stacionaran (temperatura se ne menja kroz vreme) ili nestacionaran. Termička analogija lineae statičke analize jeste stacionaa termička analiza, dok je dinamička struktua analiza analogna nestacionaoj termalnoj analizi.

Problemi transfera toplote se mogu rešavati korišćenjem struktue analize ali i analize strujanja fluida (CFD - Computentional Fluid Dynamics). Oba metoda su podržana u SolidWorks simulacionim paketima:

  • Kod termalne strukturne analize, efekat strujanja fluida se aproksimira serijom graničnih uslova ili opterećenja. Za tu namenu se koriste koeficijenti koje nalazimo u termodinamičkim priručnicima.
  • U termalnoj analizi koja se bazira na simulaciji strujanja fluida, efekat uticaja prinudnog strujanja vode, vazduha ili nekog drugog fluida se dobija kao rezultat analize umesto da se upotrebljavaju granični uslovi. Na ovaj način se povećava vreme potrebno za proračun, ali se zato povećava i tačnost rezultata.

Termalna strukturna analiza

Termalna analiza predstavlja primenu metode konačnih elemenata (FEA) da bi se izračunala distribucija temperature u okviru solid modela konstrukcije, koja nastaje usled toplotnih izvora, ponora i termalnih barijera (izolatori i kontaktni otpori). Termalna analiza u SolidWorks softveru rešava probleme transfera toplote simulacijom pojava prolaza toplote (kondukcija), prelaza toplote (konvekcija i zračenja (radijacija)

Dva metoda toplotnog transfera (konvekcija i zračenje), se predstavljaju kroz granične uslove u termalnoj strukturnoj analizi. Konvekcija se definiše kroz koeficijent konvekcije, dok se zračenje predstavlja kroz koeficijente apsorpcije, emisije i transparentnosti.

Ukoliko imamo poteškoća da za konkretan problem pronađemo koeficijente za zračenje i konvekciju u literaturi, neophodno je da se pribegne simulaciju strujanja fluida (CFD - Computentional Fluid Dynamics) u okviru SolidWorks Flow Simulation modula.

Kada se kao rezultat analize dobije temperatursko polje, posledica toga su svakako termalni naponi koji se onda zajedno sa spoljašnjim mehaničkim opterećenjem mogu koristiti u statičkoj ili dinamičkoj analizi.

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.