Posao u Solfinsu

SolidWorks Simulation

Statika (naponi, dilatacije, stepen sigurnosti...), zamor materijala (radni vek proizvoda), stabilnost i izvijanje, višekriterijumska optimizacija, termički fenomeni (kondukcija, konvekcija, zračenje), nelinearna analiza, dinamička analiza (dinamički odziv sistema, vibracije, naponi), proračun rešetkastih konstrukcija, kompozitnih materijala...

 

Strukturna analiza

Strukturna analiza u SolidWorks softveru pokriva široki spektar problema  - od ponašanja delova koji su podvrgnuti konstantnom opterećenju pa sve do naponske analize pokretnih sklopova izloženih promenljivim dinamičkim opterećenjem.

Inženjeri  primarno koriste strukturnu simulaciju da odrede čvrstoću i krutost konstrukcije posmatrajući naponsko stanje i deformacije. Tip stukturne analize koja se koristi zavisi proizvoda ili konstrukcije koja se testira, prirode samog opterećenja i očekivanog kriterijuma otkaza:

  • Kompaktne strukture će najverovatnije otkazati usled dostizanja kritične vrednosti napona na granici tečenja (Yield strength)
  • Duguljaste ili tankozidne konstrukcije će najverovatnije otkazati usled strukturne nestabilnosti (izvijanje, kao specijalan slučaj)
  • Kada imamo vremenski promenljivo opterećenje, konstrukcija zahteva neki vid dinamičke analize, da bi se ustanovila dinamička čvrstoća svih komponenti konstrukcije.
Sam materijal od koga se delovi proizvode takođe utiče na tip analize koja će se primenjivati:
  • Delovi od metala izloženi blagom opterećenju zahtevaju neki vid linearne analize, gde materijal  ima linearnu zavisnost između deformacija i spoljašnjeg opterećenja koje deluje na deo, ispod granice tečenja materijala.
  • Guma i delovi od plastike zahtevaju nelinearnu analizu, jer elastomeri imaju nelinearnu zavisnost između deformacije dela i spoljašnjeg opterećenja koje izaziva deformaciju. Isto važi i za metale u zoni iznad granice tečenja.

Strukturna višekriterijumska optimizacija

SolidWorks Simulation automatski određuje optimalne konstrukcione karakteristike proizvoda i konstrukcija na bazi definisanih kriterijuma. Osnovni kruterijumi mogu biti proračun čvrstoće, deformacije, termalni uslovi, vibracije, stabilnost ili izvijanje. Na bazi tih kriterijuma sistem optimizuje geometriju, zapreminu ili masu i pronalazi  najbolji odnosa čvrstoće i mase ili krutosti, za šta bi bili potrebni meseci testiranja.

Analiza se bazira na postavljanju struktuih ciljeva i varijabilnih parametara koji se kombinuju do dostizanja željenog cilja.

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.