Posao u Solfinsu

SolidWorks Simulation

Statika (naponi, dilatacije, stepen sigurnosti...), zamor materijala (radni vek proizvoda), stabilnost i izvijanje, višekriterijumska optimizacija, termički fenomeni (kondukcija, konvekcija, zračenje), nelinearna analiza, dinamička analiza (dinamički odziv sistema, vibracije, naponi), proračun rešetkastih konstrukcija, kompozitnih materijala...

SolidWorks Motion Simulation – simulacija kinematike i dinamike

SolidWorks Motion vam omogućava da budete sigurni da će vaši mehanizmi i mašine raditi pre nego što ih proizvedete.

SolidWorks Motion oblast primene

Ključni inženjerski problemi koje rešava SolidWorks Motion su:

 • Analiza i optimizacija kinematike mehanizama
 • Detekcija kolizije kod pokretnih elemenata mašina i mehanizama
 • Dimenzionisanje motora i aktuatora
 • Utvrđivanje potrebne snage
 • Utvrđivanje graničnih uslova za naponsku analizu
 • Uticaj trenja na potrošnju snage i veličinu aktuatora
 • Transfer opterećenja između delova mehanizma
 • Krutost opruga i prigušnica
 • Hidraulični aktuatori
 • Redukcija vibracija
 • Uticaj dinamičke neuravnoteženosti na mehanizme
 • Prenos opterećenja u uležištenjima
 • Definisanje trajektorija pojedinih tačaka na mehanizmu i generisanje kontura bregastih mehanizama.

 

Automatski transfer opterećenja u SolidWorks Simulation paketu

SolidWorks Motion omogućava izvoz reakcija oslonaca u SolidWorks Simulation. Koristeći ovu pogodnost možete iskoristiti SolidWorks Motion da predvidite sile kojima će određena komponenta mehanizma biti izložena u toku kretanja. Nakon toga možete iskoristiti te podatke kao ulazne parametre za SolidWorks Simulation strukturnu analizu i da predvidite napone i deformacije posmatranog dela.

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.