Posao u Solfinsu

SolidWorks 3D CAD

SolidWorks 3D CAD softver predstavlja sveobuhvatno rešenje za razvoj proizvoda, konstrukcija i izradu tehničke dokumentacije. Pored toga predstavlja osnovu za dalje korišćenje modela za proračun cene koštanja, izradu tehnologije, proračune i simulacije...

 

Detaljan opis funkcionalnosti po paketima (SolidWorks Standard, Professional i Premium) možete naći ovde:

3D CAD Matrica Funkcionalnosti

 


3D Modeliranje delova - Part Design

Intuitivano radno okruženje i sve alatke na dohvat ruke omogućavaju kreiranjekako jednostavnih prizmatičnih delova koji se koriste u mašinogradnji tako i složene geometrije koju imamo kod stilizovanih delova od plastike, odlivaka, složenih površina koje se koriste u brodogradnji, auto i avio industriji.

Projektovanje delova od plastike

Delovi od plastike sa sobom nose specifične forme za povezivanje i montažu tih delova u u finalne proizvode sa i bez upotrebe dodatnih elemenata za vezu. SolidWorks u sebi sadrži čitavu paletu alatki koja omogućava automatizovano kreiranje elemenata za vezu, ventilacionih otvora, rebara za ukrućenje i ostalih formi karakterističnih za delove od plastike. Ovo SolidWorks svrstava u red najproduktivnijih softvera za razvoj delova od plastike.
Definisanje sklopova - Assembly Design

SolidWorks ima alate za precizno pozicioniranje i montažu delova u sklopu čime, praktično, dobijamo virtuelni prototip proizvoda. Delovi se povezuju tako što se definišu odnosi između geometrijskih elemenata koji ih čine kao što su površine, ravni, ivice, krivine. Istovremeno se time definišu i mehanički i kinematski odnosi tako da se mogu analizirati i eventualne kolizije i problemi u funkcionisanju samog sklopa. Možete i automatski postavljati standardne delove u sklop, kreirati pametne komponente koje u sebi imaju informacije o ugradnji. 

Rad sa velikim sklopovima

SolidWorks ima ogromnu prednost jer je od starta zamišljen kao program za rad sa velikim i složenim sklopovima od više hiljada delova. Sa ovako velikim sklopovima možete komotno raditi na standardnim desktop računarima, bez više gigabajta memorije i specijalnih grafičkih karti. Mnogi programi imaju specijalizovane skupe module za ovakav rad. SolidWorks te mogućnosti nudi u osnovnoj konfiguraciji.

Top-Down Design - Modeliranje delova u kontekstu sklopa

U toku stvaranja sklopa ne mogu se svi delovi unapred uklopiti jer je veoma teško sagledati sve probleme pogotovo u sklopovima sa mnogo delova i podsklopova. SolidWorks nudi mogućnost stvaranja delova unutar samog sklopa koristeći već postojeću geometriju u njemu. Ovaj pristup je veoma efikasan jer deo koji se ovako projektuje veoma je lako uklopiti jer je praktično nastao iz sklopa i problema vezanih za njegovo funkcionisanje, a u svakom trenutku se mogu pratiti i menjati njegovi odnosi sa ostalim elementima što značajno ubrzava rad i skraćuje vreme projektovanja.

Layout Design

Pored klasičnog projektovanja sklopova, u SolidWorksu možemo projektovati sklopove na osnovu baznih skica i ravni (Layouts, Skeletons). Čitav sklop se kontroliše na bazi jedne skice u kojoj se nalaze sve dimenzije i relacije. Menjanjem skice menjaju se dimenzije i pozicije 3D modela u sklopu.


61_solidworks_drawing_sklopni_crtezi_sastavnice.png
61_solidworks_drawing_radionicki_crtezi.png

Solidworks Drawing

Služi za izradu kompleksne tehničke dokumentacije (radionički i sklopni crteži). Automatizovano kreiranje ortogonalnih projekcija, aksonometrijskih prikaza, punih i delimičnih preseka, dodatnih pogleda i detalja čini ovaj modul jednostavnim za rad i omogućava vam da za tren oka pretvorite vaše 3D modele u dokumentaciju koja će se koristiti u vašoj radionici. Veštačka inteligencija koja je uključena u ovaj modul sa SWIFT tehnologijom, omogućava automatizovano kotiranje, pri čemu se prepoznaju tipovi objekata koji se dimenzionišu i na osnovu toga primenjuje primeren način kotiranja. SolidWorks prepoznaje višestruka pojavljivanja istih komponenti (rupe, žljebovi, radijusi, oborene ivice) i inteligentno ih grupiše. Kod sklopnih crteža SolidWorks automatski izbacuje pozicije svih delova u sklopu i odgovarajuću tablicu, odnosno, sastavnicu koja može sadržati one informacije o delovima i sklopu koje vi želite. SolidWorks radno okruženje za izradu 2D crteža može da se koristi za crtanje nezavisno od geometrije 3D modela, tako da je to jedinstveno okruženje za crtanje svih vrsta 2D skica, koncepata i šema. Uspostavljanjem relacija između blokova i skiciranih oblika moguće je proveriti funkciju 2D mehanizama, što ovaj segment softvera čini veoma moćnim alatomza izradu konceptualnih rešenja.


61_solidworks_bom_sastavnice_sklopni_crtezi.jpg

Sastavnice, liste delova, liste za sečenje, normativi  (Bill Of Material)

SolidWorks softver može da se prilagodi i da na bazi 3D modela konstrukcije ili proizvoda generiše kompletne sastavnice, liste delova, liste profila sa dužinama za sečenje, liste delova koji se zavaruju sa gabaritnim dimenzijama, tehnološke sastavnice sa primenjenim tehnologijama za svaku poziciju ili neki drugi tip izveštaja koji bi se koristio za procenu cene ili tačno definisanje cene koštanja poroizvoda ili konstrukcije.


61_solidworks_configuration_konfiguracije_familije_delova.jpg

Configuration Management - rad sa familijama delova i varijantnim rešenjima

Bilo da radite sa delovima ili sklopovima, SolidWorks nudi mogućnost postojanja više konfiguracija istog dela ili sklopa, a to u stvari znači postojanje više varijantnih rešenja u okviru jednog SolidWorks fajla. Bilo da u svom proizvodnom programu imate familije sličnih delova ili više varijanti iste konstrukcije ili mašine, SolidWorks omogućava modeliranje čitave palete proizvoda jednostavnim unosom podataka u Excel tabelu, gde svaki red tabele predstavlja novi 3D model ili sklop, odnosno, proizvod. Konfiguracije se mogu formirati i bez upotrebe Excela, što je u situaciji kada imamo manje od 10 varijantnih rešenja ili veličina produktivnije. Ovaj segment softvera je zaslužan za epitet najproduktivnijeg softvera za konceptualnu razradu rešenja, gde možemo da sagledamo više varijanti proizvoda pre nego što donesemo odluku o rešenju u čiju detaljnu razradu želimo da uđemo. SolidWorks simulacioni paket podržava rad sa konfiguracijama, pa čvrstoću i deformacije možemo da proverimo paralelno na više varijantnih rešenja, što nam omogućava da izaberemo najoptimalnije. Primena SolidWorks konfiguracija se produžava i na SolidCAM softver za programiranje CNC mašina, gde se definisanjem tehnologije za jednu konfiguraciju (veličinu) dela ista tehnologija može preslikati na svaku veličinu familije proizvoda, što desetostruko može da smanji vreme potrebno za izradu tehnologije obrade.


61_solidworks_surface_industrijski_dizajn_slozene_povrsine.jpg
61_solidworks_auto.png
61_solidworks_industrijski_dizajn.jpg

Advanced Surfacing - Modeliranje složenih površina i geometrijskih oblika

SolidWorks je i svojoj osnovi hibridni softver, koji paralelno može da radi sa površinama i zapreminskim (solid) modelima. Ovaj princip je nezaobilazan kod kreiranja geometrijskih oblika visoke složenosti. Zbog svoje jednostavnosti i pristupačnosti SolidWorks se uspostavlja kao standard za industrijski dizajn, sve značajniju ulogu preuzima i u brodogradnji, a omiljen je kod proizvođača plastike jer nudi alate koji zatvaraju čitav životni ciklus jednog proizvoda.

Mnoge firme u svetu su specijalizovane softverske pakete za industrijski dizajn i robusne i teške softvere za inženjerski deo projekta zamenile sa SolidWorks softverom. Jednostavno, Solidworks je objedinio dva sveta i svojom intuitivnošću dozvolio dizajnerima da se izraze, a svojim moćnim funkcijama za kreiranje proizvoda i dokumentacije omogućio inženjerima da samo nastave posao u istom okruženju. Trek Bike je kompanija koja za razvoj i dizajn svojih vrhunskih bicikala koristi SolidWorks. Pre toga su koristili specijalizovane softvere za dizajn i za inženjering što im je stvaralo probleme prilikom razmene informacija, a naročito prilikom izmena na projektima. SolidWorks im je ponudio da se izmena u dizajnu automatski propagira na izmene u svim segmentima tehničke i proizvodne dokumentacije

Free Form Surfacing - ulazi u sastav osnovnog paketa SolidWorks softvera, što retko koji softver na tržištu može da ponudi.

Surface Healing – Automatska regeneracija površina, omogućava korišćenje 3D površinskih i zapreminskih modela iz drugih 3D CAD, kao i specijalizovanih dizajnerskih paketa skoro bez ikakve intervencije Vas kao korisnika.

Uvezite podatke sa digitalnog skenera koristeći ScanTo3D. Solidworks vrši automatsku regeneraciju površina iz oblaka tačaka, od kojih kasnije možete dobiti zapreminske 3D modele. Takođe možete koristiti koncepte kreirane u Rhinocerous paketu ili ilustracijekreirane u Adobe Illustratorsoftveru.

Interesantno je pomenuti da jedni od najpoznatijih svetskih industrijskih dizajnera Karim Rashid i Ross Lovegrove koriste Solidworks za kreiranje svojih ideja.


61_solidworks_mold_core&cavity_alati_za_injekciono_livenje_plastike_kalupi.jpg
61_solidworks_mold_core&cavity_alati_za_livenje_plastike.jpg

Mold Tools (Core&Cavity Design) - projektovanje alata i kalupa

SolidWorks u svojoj osnovnoj konfiguraciji nudi funkcionalnost za izradu alata za livenje plastičnih masa, preciznog liva, livenje obojenih metela, kokila za livenje čeličnog liva i sl. Nakon što ste završili vaš deo ili ga dobili od naručioca alata, možete u nekoliko jednostavnih operacija da uračunate procente skupljanja, definišete livačke uglove, proverite da li je vaš deo tehnologičan u smislu analize livačkih uglova ( Draft Analysis), detektovanja negativnih uglova (Undercut Detection)i provere debljine zidova odlivka (Thickness Analysis). U narednim koracima se mogu definisati i najsloženije ravni razdvajanja alata i ,,zakrpiti” sve rupe na delu, nakon čega dobijamo dve kalupne ploče koje dalje obradjujemo da bi smo definisali bočna jezgra, umetke, podizače i ostale mehanizme koji su tipični za ovu industriju. Krajnje jednostavno, moguće je izvršiti ekstrakciju elektroda za elektroerozivnu obradu iz geometrije kalupnih ploča. Same kalupne ploče se mogu pripremiti u za obradu na CNC mašini u SolidCAM modulu istog trenutka kada se završi model, pri čemu se zadržava asocijativnost putanja alata, pri svakoj izmeni geometrije.


61_solidworks_sheetmetal_limovi_i_zavarene_konstrukcije.jpg

Konstrukcije od lima Sheetmetal design

SolidWorks u svom osnovnom modulu sadrži moćne alate za izradu kompleksnih delova od lima. Nakon kreiranja modela, SolidWorks automatski daje razvijenu površ i uračunava deformacije usled savijanja (na osnovu podataka o debljini lima, radijusa noža za savijanje i ugla savijanja). Takođe na veoma jasan i jednostavan način se na crtežu prikazuje i smer savijanja, tako da se neće desiti da radnik napravi škart deo, zbog toga što nije razumeo dokumentaciju. Naročita produktivnost u radu se postiže upotrebom standardnih formi za ukrućenje, perforacija, otvora za ventilaciju i sl. Takođe sami možete napraviti biblioteku alata za formiranje lima, koje imate i koristite u vašoj firmi i onda ih koristiti za oblikovanje vašeg 3D modela na računaru.

Pored svih opcija za rad sa limom, koje retko koji drugi programski paket podržava, SolidWorks svojim jedinstvenim radnim okruženjem i lakoćom rada omogućava da svako nauči i najnaprednije opcije i da na taj način donese velike uštede firmi, kroz povećanu produktivnost i smanjen procenat škarta. SolidWorks podržava izvoz razvijenih mera u formatu razumljivom za sve CNC mašine za sečenje lima (plazma, probijačice, waterjet, laser...). Izlazna dokumentacija se može prilagoditi tako da postoje sve informacije potrebne za savijanje na apkant presama.


61_solidworks_weldments_metalne_konstrukcije.jpg
61_weldments_solidworks.jpg
61_weldments_solidworks_metalne_konstrukcije.jpg

Zavarene i rešetkaste metalne konstrukcija - Weldment Design

Izrada zavarenih konstrukcija je uvek predstavljala mukotrpan posao za jednog projektanta. Gomila čeličnih profila, ploča, zavarenih spojeva raspoređenih nepravilno u prostoru. Ovakve konstrukcije je veoma teško i predstaviti kroz tehničku dokumentaciju, jer često zbog dimenzija cele konstrikcije, veliki broj sitnih detalja nije uočljiv, pa je neophodno imati dosta preseka, uveličanih detalja, pa onda crteže za potrebe zavarivanja, pa nakon toga crteže za dodatne obrade bušenja, glodanja i sl.

SolidWorks je ovaj posao učinio krajnje jednostavnim i zanimljivim. Povlačenjem linija u prostoru predstavljamo sve čelične profile na konstrukciji, nakon toga uz pomoć baze podataka standardnih profila, definišemo koja linija predstavlja koji profil. Jednostavno dodajemo i ploče i rebra za ukrućenje, zavarene spojeve kao i sve ostale elemente konstrukcije. Najvažnije je da se radi o jednom SolidWorks fajlu u kome su definisani svi elementi. Za tren oka imate tačnu procenu mase čelične konstrukcije, što vam omogućava preciznije davanje ponuda za naručioce, takođe SolidWorks Simulation, koji je sastavni deo SolidWorks softvera, ima specijalne alate za proračun zavarenih konstrukcija metodom konačnih elemenata. Brzom izmenom čeličnih profila i ponovnim proračunima, možete optimizovati vašu konstrukciju i učiniti je sigurnijom i jeftinijom. Kod izrade tehničke dokumentacije SolidWorks vam omogućava da iskoristite mogućnost rada sa konfiguracijama. U jednoj konfiguraciji možete imati model za zavarivanje, a u drugoj model sa konačnim izgledom nakon mašinske obrade, što možete koristiti pri generisanju tehničke dokumentacije. U procesu izrade dokumentacije SolidWorks automatski izvlači pozicije svih delova zavarene konstrukcije i u tabelu unosi standard, oznaku i vrednosti dužina čeličnih profila, koji se koriste za sečenje i pripremu za zavarivanje. Pored same geometrije SolidWorks poseduje jedinstvenu funkcionalnost za definisanje zavarenih spojeva. Svaki var se može definisati na 3D modelu, a kasnije se na tehničkoj može sumarno prikazati tablica svih varova, sa procenjenom ukupnom dužinom, cenom i količinom dodatnog materijala za zavarivanje (elektrode i CO2 žica). Vreme potrebno za operacije zavarivanja se takođe može automatski proceniti. U poprečnim presecima se na bazi zdefinicije zavarenog spoja iz 3D modela prikazuju odgovarajući simboli, čime se značajno štedi vreme izrade tehničke dokumentacije.


61_solidworks_costing.jpg

SolidWorks Costing - računanje proizvodne cene koštanja delova

Na bazi materijala i tehnoloških formi koje softver automatski prepoznaje na delovima, vrši se procena tehnologije i cene koštanja. Sam softver se može prilagoditi vašem proizvodnom pogonu, kroz templejte za vaše mašine i tehnološke operacije.

Do ovog trenutka podržane tehnologije obrade na bazi kojih se računa cena su:

  1. Operacije sečenja, savijanja i obrade na probijačicama
  2. Operacije mašinske obrade struganja i glodanja

Moguće je kreirati i dodatne troškove pripreme mašina i radne snage, kao i dodatnih operacija koje mogu imati fiksnu cenu ili vući zavisnost od mase, površine komada ili neke druge veličine.


61_solidworks_motion.jpg

Simulacija kinematike i dinamike mehanizama

Klikom miša dodate motor, linearni aktuator, oprugu i uključite na sve to uticaj gravitacije i vaši delovi se kreću. Provera kolizije pokretnih elemenata se podrazumeva. SolidWorks Motion je alat koji će dati tačne vrednosti brzina, ubrzanja i sila koje se generišu prilikom kretanja tako da imate potpuno realno shvatanje situacije u bilo kom delu sklopa i pre nego što ste napravili prototip svog proizvoda.


61_import.jpg

Razmena podataka sa drugim CAD sistemima

Uvozite i koristite postojeće podatke i datoteke iz drugih softverskih paketa. SolidWorks ima prevodioce koji podržavaju sledeće formate: DWG, DXF, Pro/ENGINEER, Autodesk Inventor, Mechanical Desktop, Unigraphics, Solid Edge, CADKEY, IGES, STEP, Parasolid, SAT (ACIS), VDA-FS, VRML, STL, TIFF, JPG, Adobe Illustrator, Rhinocerous, IDF, i HSF (Hoops). Softverska kuća Dessault Systemes razvila je i direktan prevodilac između SolidWorks i Catia formata, koji bez gubitaka informacija omogućava jednostavan i simultani rad svoja dva proizvoda.


61_driveworks.jpg

DriveWorks - Automatizacija procesa izrade tipskih projekata

Da li Vaša kompanija projektuje po narudžbini?

Da li imate projektne zadatke koji se ponavljaju i mogu se automatizovati?

Mogu li se Vaši proizvodi definisati uz pomoć grupe pravila ili algoritma?

Da li Vam treba konfigurator proizvoda?

DriveWorks Vam nudi mogućnost da prepoznate i iskoristite pravila koja su potrebna da se projektuje i proizvede proizvod po narudžbini. DriveWorks potpuno automatizuje postupke koji se ponavljaju, a uz to potpuno ih povezuje sa ostalim sistemima unutar kompanije. Koristite DriveWorks da biste generisali svu potrebnu dokumentaciju kao što su 3D modeli, 2D crteži, DXF-ovi, sastavnice i ponude prema krajnjim kupcima.


61_featureworks.jpg

FeatureWorks - Prepoznavanje oblika prilikom uvoza podataka iz drugih programa

Da bi smo završili neki projekat vrlo često dobijamo 3D modele iz drugih programa. Ti modeli su predstavljeni u vidu bloka na kojem ne možemo vršiti bilo kakve modifikacije. Najčešće je jednostavnije ponovo modelirati deo, ali SolidWorks ima i za ovakve situacije rešenje. Bilo da se radi o delu od lima ili zapreminskom modelu, SolidWorks će automatski ili vođen od strane korisnika prepoznati sve karakteristične forme na delu i napraviti ,,stablo”, sa istorijom nastanka svake pojedinačne forme na 3D modelu. Nakon toga ćete imati mogućnost da menjate bilo koju dimenziju na delu , a vaš 3D model se neće ni po čemu razlikovati od delova koji su modelirani u samom SolidWorks-u ili nekom drugom 3D CAD paketu.


61_solidworks_photoview.jpg

PhotoView360 - Izrada fotorealističnih slika i filmova

Ako želite da prezentirate vaš projekat pre nego što je fizički realizovan, PhotoWorks će Vam to omogućiti. Ne trebaju Vam ni usluge specijalizovanih marketinških firmi, jer vaši inženjeri mogu jednostavno i brzo da odrade reklamni materijal za nove proizvode. Ako vam se desilo da vaš proizvod nije gotov, a bliži se važan sajam, napravite realističan prikaz vašeg proizvoda, pokažite kako on radi pomoću animacije i što je najvažnije, prodajte ga mnogo pre nego što i prvi komad izađe iz vaše proizvodne hale.


61_edrawing_slika_2.jpg61_edrawings_logo.jpg

61_edrawings_slika.jpg

SolidWorks eDrawings - razmena podataka i komunikacija

Program koji se besplatno distribuira uz SolidWorks, ali se može nezavisno preuzeti sa interneta, takođe besplatno. Služi za razmenu podataka sa ljudima koji ne moraju imati instaliran ni jedan CAD softwer. Ako želite da vaš šef ili naručilac odobri proizvod ili konstrukciju na kojoj ste radili, jednostavno snimite vaš rad u eDrawing format i pošaljite ga. Bez obzira da li se radi o inženjeru, menadžeru ili kupcu, svako će znati da radi sa ovim programom i moći će da pregleda vaše radove. eDrawing takođe može da se koristi i za pregled izvornih fajlova Solidworks softvera ali se može koristiti za rad sa drugim programima, kao što su: AutoCAD, Inventor®, Pro/ENGINEER® CATIA® V5, Unigraphic/NX®, Solid Edge® 17 i CoCreate

SolidWorks eDrawings Professional

Nudi iste mogućnosti kao i eDrawings, ali nudi i još dodatnih opcija, koje se odnose na napredniju manipulaciju nad 3D modelima, prikazivanje različitih preseka, merenje rastojanja između tačaka modela, animaciju. Podržava rad sa konfiguracijama, ima mogućnost izračunavanja svih geometrijskih i fizičkih svojstava modela i omogućava komunikaciju menadžmenta firme, marketing odeljenja, kupaca, naručilaca sa projektantima, kroz direktan unos primedbi, komentara i predloga na sam 3D model, koji se kao takav vraća projektnom timu na reviziju

Preuzmi eDrawings besplatno >>

61_toolbox.jpg

61_toolbox1.jpg

 

 

TOOLBOX - Sveobuhvatna baza standardnih delova

Segment SolidWorks-a, koji sadrži sveobuhvatnu bazu standardnih delova, skup analiza i proračuna mašinskih delova, mogućnost kreiranja bregastih mehanizama. Prestanite da vodite računa o dimenzijama standardnih komponenti, jer SolidWorks automatski ubacuje odgovarajući zavrtanj u sklop, zajedno sa podloškama i navrtkama, vodeći računa o standardu, dužini i prečniku, na bazi rupa koje su prethodno definisane na delovima. Fantastična mogućnost koju pruža SolidWorks je da se sve rupe u sklopu popune automatski odgovarajućim zavrtanjskim vezama, koristeći veštačku inteligenciju koja je u program ugrađena (Smart Fasteners Technology).

U okviru implementacije firma Solfins može za vas da kreira biblioteke delova koje su usklađene sa vašom službom nabavke ili informacionim sistemom. Na ovaj način nakon završetka konstrukcije ili proizvoda izlazna sastavnica daje dovoljan skup informacija bilo kome u firmi.

SMART COMPONENTS

Ovo je tehnologija koju za sada jedino nudi SolidWorks i predstavlja mogućnost da standardne delove iz naše baze definišemo ne samo sopstvenim osobinama već i načinom ugradnje i povezivanja sa drugim delovima sklopa, pa ubacivanjem „pametne“ komponente u projekat ona odmah nalazi svoje mesto povezujući se (zavrtnjima, spojnicama itd.) sa ostatkom modela, ili urezuje rupe za navoje, žljebove i sl. da bi se pravilno ,,ugradila”. Npr. „pametan” kuglični ležaj prilagođava prečnik osovine svom unutrašnjem prečniku i dodaje tolerancije i tehnološke parametre, koji se pri izradi tehničke dokumentacije automatski prikazuju na crtežu, što inženjera oslobađa napornog posla.


61_solidworks_routing.jpg
61_solidworks_elektrokabliranje.jpg
61_solidworks_cevovodi.jpg

SolidWorks Routing - cevovodi, fleksibilna creva i elektrokabliranje

Solidworks routing služi za automatizovano kreiranje i razvod cevovoda, elektro-kablova i fleksibilnih creva, a zatim i generisanje tehničke dokumentacije.

SolidWorks Routing moduli:

SolidWorks Piping - rad sa krutim cevovodima

SolidWorks Tubing - projektovanje fleksibilnih creva (pneumatika, hidraulika...)

SolidWorks Electrical Wire Routing - razvod elektro instalacija i izrada specifične izlazne dokumentacije

SolidWorks Electrical Wire Harness Design - projektovanje spletova kablova sa konektorima (automobilska industrija)

Ovi moduli dovode do značajnih ušteda u vremenu pri projektovanju procesne opreme, opreme koja sadrži pneumatske, hidrauličke i elektro podsisteme. Solidworks Routing sadrži sveobuhvatnu bazu standardnih komponenti: račvi, kolena, ventila, prirubnica, kablova i konektora koji se na jednostavan način ubacuju u vaš sklop.

SolidWorks Routing omogućava:

Intuitivno projektovanje i izmene na cevovodima uključujući drag-and-drop funkciju, automatsko biranje odgovarajuće veličine cevi na bazi izabranog fitinga, postavljanje, kopiranje, auto-umetanje fitinga, kolena i veza…

Brzo i jednostavno parametarsko modeliranje cevovoda i električnih kablova uzimajući u obzir karakteristike i oblike ugradnih elementata

Auto-routing cevi, creva i električnih mrežnih kablova direktno ili kroz elemente za vezivanje (među-tačke)

Automatsko kreiranje inženjerskih crteža i sastavnica sa svim potrebnim informacijama uključujući i dužine cevnih segmenata, creva i kablova.


61_reverseengineerin.com_press-image.jpg

 

Scan to 3D - reverzni inženjering

Uvoz oblaka ili mreže tačaka sa 3D skenera ili digitajzera i kreiranje površinskih i zapreminskih (solid) modela.

SolidWorks Scan to 3D se koristi za uvoz podataka, odnosno, oblaka tačaka sa 3D skenera. Koristeći napredne mogućnosti za rad sa površinama i modula za 3D skeniranje, možete veoma brzo da optimizujete i zagladite sve površine i od njih kreirate zapreminski model. Taj model možete doraditi, menjati, deformisati i pristupiti izradi alata ili radioničke dokumentacije.


61_p_p-dresser_flow_final.jpg

SolidWorks Simulation - Proračuni napona i deformacija na sklopovima i delovima

SolidWorks Simulation omogućava korisnicima da na svojim postojećim sklopovima definišu odnose između delova, postave spoljašnja opterećenja, startuju simulaciju i pogledaju izveštaje iz kojih mogu da sagledaju naponsko stanje, deformacije, relativne deformacije, distribuciju stepena sigurnosti.

Više informacija o SolidWorks Simulation mogućnostima >>

61_sustainibility.jpg

SolidWorks Sustainability

Simulacija ekološkog uticaja proizvoda, kroz analizu njegovog životnog ciklusa (LCA – life cycle assesment) od sirovine, kroz proizvodnju, eksploataciju i kraj životnog veka – reciklažu. Ova simulacija omogućava održivi razvoj proizvoda i u skladu je sa standardom kvaliteta ISO 14001, kojim se demonstrira briga firme o životnoj sredini i uveravaju klijenti i poslovni partneri o privrženosti zaštite životne sredine koja će dati merljive rezultate i u funkciji je održivog razvoja organizacije i lokalne zajednice.


61_circuit.png

61_circuit1.jpg

CircuitWorks - Specijalizovan alat za rad sa štampanim elektronskim pločama (PCB Design)

CircuitWorks omogućuje elektro i mašinskim inženjerima da sarađuju integrišući stroge potrebe i zahteve kod projektovanja štampanih ploča za elektronske uređaje kako bi ispravno funkcionisali, a istovremeno zadovoljili mehaničke karakteristike i dimenzije kućišta u kome će biti smeštene. Na taj način CircuitWorks usmerava razvoj proizoda ka poboljšanju kvaliteta i smanjenju cene.

Čim je projekat otvoren u CircuitWorks-u, može se menjati koristeći napredne alate za izmene i poboljšanja. Kada je konstruktor zadovoljan izmenama električna štampana ploča sa komponentama se može ugraditi u SolidWorks kao sklop (assembly).

CircuitWorks se može koristiti sa postojećim modelima komponenata u biblioteci SolidWorks-a ili se mogu kreirati sopstvene uz pomoću podataka iz ECAD fajla. Kreirane komponente se čuvaju u biblioteci komponenata CircuitWorks-a za ponovno korišćenje. Sa povećanjem broja komponenata u biblioteci i rad u CircuitWorks-u postaje brži.

CircuitWorks je dvosmerni softver što znači da se delovi i sklopovi mogu eksportovati iz SolidWorks-a, nakon toga se mogu menjati i snimati kao IDF fajlovi da bi ih ECAD mogao ponovo otvoriti.


61_toolanaklisis1.jpg

61_toolanalisis.jpg

TolAnalyst - analiza tolerancija i mernih lanaca

Analiza mernih lanaca daje odgovor na pitanje - da li rezultujuća mera mernog lanca zadovoljava kriterijume potrebne za ispravnu funkciju proizvoda. Analiza mernih lanaca se koristi u situacijama kada želimo da dobijemo odgovore na sledeća pitanja:

Da li su delovi u sklopu u koliziji?

Koliki će biti min/max zazor u sklopu?

Koje je min/max rastojanje između vratila?

Da li će rupe na dve susedne ploče biti poravnate?

Koja je min/max dužina nekog sklopa?

Analiza tolerancija se vrši na bazi kota definisanih pomoću Dim eXpert dimenzija na delovima u sklopu.

Veoma važna informacija koja se dobija ovom analizom je uticaj pojedinih tolerancijskih polja na pojedinim delovima na toleranciju rezultujuće mere mernog lanca. Time se može na pregledan način izvršiti analiza tehnoloških postupaka za dobijanje delova i izborom jeftinijeg postupka proizvodnje (npr. glodanje umesto brušenja) napraviti ušteda u ceni izrade finalnog proizvoda.

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.